Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.410.W.C.1.2021                                                                                                                                                                                                                     Ostrołęka, 2021-02-25

 

ZAPYTANIE  OFEROWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna   im. Wiktora  Gomulickiego w Ostrołęce, 

ul. Bartosza Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01,

strona internetowa:  mbpostroleka.pl, 

NIP 758-10-27-262

 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę prenumeraty  dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Ostrołęce w II kwartale 2021 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe , czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrołęce  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych  i opisanych  w załączniku nr  1- formularzu  cenowym stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji, w tym:

a) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

b) Okres rękojmi: wymagany okres  rękojmi na zasadach i warunkach i określonych  przepisami K.c.

c) Istotne dla stron postanowienia m.in. warunki dostawy , rozliczenia  i płatności: określone  w projekcie  umowy  stanowiącej  załącznik nr 3 do zaproszenia

d) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Opis warunków udziału  w postępowaniu:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu oferty.

 1. Złożona oferta winna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 2 wg załączonego wzoru

b) wypełniony formularz cenowy – zał. Nr 1 wg dołączonego wzoru

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert).

d) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 1. Kryterium wyboru oferty – cena 100%

   Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 1. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wioletta Czaplicka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Tel 29 764 21 51 w godz. 8.00 – 15.00
 1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania  oferty cenowej  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego  www.mbpostroleka.pl oraz na tablicy  ogłoszeń Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Ostrołęce w dn. 25.02.2021 r.
 1. Termin związania z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.
 1. Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  do dnia 15.03.2021 r.  do godz. 12.00  w  Sekretariacie MBP  (II piętro).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 15.03.2021 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrołęce , ul. Głowackiego 42  w  pokoju nr 12.

Załączniki  do zaproszenia:

Nr 1 Formularz cenowy stanowiący opis przedmiot zamówienia

Nr 2 Formularz ofertowy

Nr 3 Projekt umowy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce realizowany jest projekt „Sieć na kulturę”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGrafika m

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

jest nieczynna od 22 lutego 2021 r.

w związku z koniecznością przeprowadzenia skontrum (kontroli zbiorów bibliotecznych).

(podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach i Rozporządzenie MKiDN z 29.10.2008 r.) 

Przewidywany termin otwarcia 22 marca 2021

W tym okresie nie będą przyjmowane zwroty książek wypożyczonych z Wypożyczalni Głównej.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów

Czytelni i Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych

 w budynku przy ul. Głowackiego 42 (I piętro)

oraz FILII OSIEDLOWYCH MBP

 Przypominamy, że karta Czytelnika założona w Wypożyczalni  MBP jest ważna we wszystkich 

filiach i agendach  MBP.       

Zapraszamy również do korzystania z książek elektronicznych na platformie IBUK LIBRA. Kody dostępu można otrzymać w Czytelni i Filiach Osiedlowych.

 

Wypożyczalnia Główna zaprasza po książki o miłości.walentynki m

Każdy znajdzie coś dla siebie, bo przecież miłość niejedno ma oblicze. Pamiętajmy, że książka jest dobra na wszystko. Na Walentynki również.

Wykaz czasopism  zaprenumerowanych  w Czytelni Głównej:

 1. Aura
 2. Charaktery
 3. Claudia
 4. Cztery Kąty
 5. Do Rzeczy
 6. Działkowiec
 7. Dziennik Gazeta Prawna
 8. EleWator - kwartalnik literacko-kulturalny
 9. Gazeta Polska
 10. Gazeta Polska Codziennie
 11. Gazeta Współczesna
 12. Gazeta Wyborcza
 13. Idziemy
 14. Karta
 15. Książki
 16. Moje dekoracje
 17. Mówią wieki
 18. Nasz Dziennik
 19. Newsweek Polska
 20. Niedziela
 21. Polityka
 22. Poezja Dzisiaj
 23. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 24. Przegląd Sportowy
 25. Przekrój
 26. Przyjaciółka
 27. Przyroda Polska
 28. Rzeczpospolita
 29. Spotkania z Zabytkami
 30. 100 rad
 31. Sieci
 32. Świat Nauki
 33. Twój Styl
 34. Tygodnik Ciechanowski
 35. Tygodnik Ostrołęcki
 36. Tygodnik Powszechny
 37. Tygodnik Solidarność
 38. Wiedza i Życie
 39. Życie na gorąco

  Wykaz czasopism  zaprenumerowanych  w Czytelni Bibliologicznej:

 1. Biblioteka Publiczna
 2. Bibliotekarz
 3. Poradnik Bibliotekarza
 4. Przegląd Biblioteczny
 5. Rocznik Biblioteki Narodowej

Wykaz czasopism  zaprenumerowanych  w Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych:

 1. Ruch Muzyczny

Innowacyjny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, czyli o warsztatach z podstaw programowania AKADEMIA M

W 2020 roku w propozycjach miejskiej biblioteki dla najmłodszych czytelników znalazła się innowacyjna oferta